Wprowadzenie

Projekt warsztatów dotyczy rozwoju kompetencji poznawczych i komunikacyjnych uczniów szkół wrocławskich.

Adresatem projektu są dzieci ze wszystkich etapów edukacyjnych: od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.

Projekt – w wymiarze merytorycznym – zbudowany jest na dwu założeniach:

1) Do głównych cech a zarazem źródeł kultury europejskiej zaliczamy myślenie krytyczne, zwane filozoficznym (w jego skład wchodzą rozmaite umiejętności, np. stawiania pytań problemowych, argumentacji, uzasadniania i wyciągania wniosków, rozpoznawania konsekwencji praktycznych, myślenia całościowego – holistycznego). Rozumienie kultury i cywilizacji współczesnej, mądre z nich korzystanie i twórcze rozwijanie, jest w pełni możliwe dzięki kompetencjom krytycznego myślenia.

2) Współcześnie w edukacji polskiej nie poświęca się wiele miejsca rozwojowi kompetencji myślenia krytycznego. Kultura popularna, przestrzeń publiczna nie tylko nie oferują młodym ludziom przestrzeni rozwoju tego rodzaju, ale nierzadko dostarczają negatywnych wzorców. Zamierzone działania mają zatem na celu rewitalizację racjonalnych sposobów myślenia oraz intersubiektywnych form uzgadniania różnych obrazów świata.

Efekty:

Zdobywane kompetencje mają dzieciom i młodzieży służyć do lepszego rozumienia siebie, innych i świata, ale także usamodzielniać ich i kształtować postawę aktywnego zaangażowania w procesy społeczne i kulturotwórcze.

Każdy rok projektu na będzie wieńczony akcją „Młodzi na agorze” – debatami tematycznie związanymi z dominującym pytaniem i problematyką w danym roku, które młodzi ludzie poprowadzą dla siebie i innych.

Szczegółowe informacje o warsztatach w zakładce „Warsztaty”

Kadra:

Projekt realizują wykształceni nauczyciele filozofii, wspomagani przez praktykantów specjalizacji nauczycielskiej z filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współpraca z Instytutem Filozofii UWr. gwarantuje wsparcie merytoryczne i metodyczne dla osób prowadzących warsztaty.

Autorka projektu i koordynatorka, dr Katarzyna Kuczyńska, jest wieloletnim nauczycielem na wszystkich etapach edukacyjnych, metodykiem przedmiotów filozoficznych i inicjatorką szeregu innowacji pedagogicznych.

Dodatkowe informacje o prowadzących znajdą Państwo w zakładce Kim jesteśmy.